Struktura egzaminu

Egzamin składa się z 5 części (tzw. Papers):
 1. Reding
  Czytanie (1 godzina) składa się z trzech części i 30 pytań:

  Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
  Część 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów;
  Część 3 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.

  Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1 i 2 otrzymuje się dwa punkty, a w Części 3 jeden punkt.

 2. Writing
  Pisanie (1 godzina 20 minut) składa się z dwóch części.

  Część 1 - zadanie obowiązkowe (120-150 słów);
  Część 2 - kandydat musi napisać tekst (120-180 słów) w formie artykułu, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z pięciu tematów. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.

 3. Use of English
  Zastosowanie struktur językowych (45 minut) składa się z czterach części i 42 pytań:

  Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
  Część 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości;
  Część 3 - tworzenie wyrazów pochodnych;
  Część 4 - przekształcanie wyrazów.

  Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się jeden punkt, a w Części 4 maksymalnie dwa punkty.
 1. Listening
  Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:

  Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
  Część 2 – uzupełnianie zdań;
  Część 3 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu;
  Część 4 - test wielokrotnego wyboru.

  Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają są różne rodzaje akcentów.

 2. Speaking
  Egzamin ustny (14 minut) składa się z czterech części:

  Część 1 – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
  Część 2 – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
  Część 3 – rozmowa kandydatów między sobą;
  Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.

  W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.