Oceny

Za każdą z pięciu części testu można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Łączna maksymalna liczba punktów to 200. Aby zaliczyć egzamin należy uzyskać łącznie, co najmniej 120 punktów, czyli 60%.

Zaliczenie wszystkich części nie jest konieczne do zdania egzaminu.
Oceny pozytywne:

A – co najmniej 80% punktów (160 punktów i więcej)
B – 75% - 79% punktów (150 – 159)
C – 60% - 74% punktów (120 – 149)
Oceny negatywne:

D – 55% - 59% punktów (110 – 119)
E – poniżej 55 % punktów (mniej niż 110)
Każdy zdający otrzymuje wydruk wyniku,
na którym w postaci graficznej przedstawione są jego rezultaty z poszczególnych części egzaminu.
W sesji zimowej 2008 roku zdawalność egzaminu FCE w Polsce (wg danych British Council) kształtowała się następująco:

Zobacz więcej statystyk